Posts from 2017-12-01

Pozew jako kwalifikowane pismo procesowe

Tym razem słów kilka na temat prawidłowego i skutecznego wniesienia pozwu do sądu.

          Pozew jako kwalifikowane pismo procesowe wszczynające postępowanie sądowe, powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 126 i 187 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: K.P.C.).

Pierwszy z przytoczonych przepisów określa ogólne warunki pisma procesowego, do których zalicza się: oznaczenie sądu do którego pismo jest wnoszone, imię i nazwisko stron postępowania i ich pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku, oświadczenia, dowody oraz podpis powoda. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

Artykuł 187 K.P.C. określa wymogi formalne pozwu, do których należy dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu, informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych, dokonanie oględzin, polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin, zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

          Oprócz wymienionych powyżej elementów, strona wnosząca pozew do sądu może, przy spełnieniu określonych prawem przesłanek, załączyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z załącznikiem w postaci „oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”. W przypadku uwzględniania takiego wniosku, sąd całkowicie bądź częściowo zwolni powoda/powódkę od ponoszenia kosztów sądowych. Jest to realizacji prawa do sądu w czystej postaci. W sytuacji, gdy nie wnosimy o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych, zobowiązani jesteśmy opłacić pozew, a potwierdzenie tej czynności dołączyć do pozwu.

Bardzo często słyszę pytanie, dotyczące tego w ilu egzemplarzach trzeba złożyć taki pozew. Przepisy mówią jasno, jeden egzemplarz jest dla sądu rozpoznającego sprawę i po jednym egzemplarzu pozwu wraz z załącznikami dla każdej ze stron postępowania. Dla przykładu, w przypadku spraw rozwodowych strony są dwie: powód i pozwany. Tak więc, reasumując, należy złożyć oryginał i jeden odpis pozwu dla strony przeciwnej. Pamiętać również należy, by jeden egzemplarz zostawić sobie!

W sytuacji gdy mamy sporządzony pozew zawierający wszystkie wymienione w art. 126 i 187 k.p.c. elementy, uiściliśmy opłatę od pozwu (bądź wnosimy o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych), mamy przygotowaną odpowiednią liczbę egzemplarzy wraz z załącznikami, to możemy tak przygotowany pozew składać do sądu.

Zasadniczo mamy dwie możliwości jak to zrobić. Pierwsza możliwość to złożenie pozwu na biurze podawczym sądu, drugi sposób to wysłanie listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres sądu. Jeśli wszystko będzie się zgadzać, zostaniecie poinformowani o wyznaczeniu terminu pierwszej rozprawy.

A co w sytuacji gdy Wasz pozew nie spełnia ustawowych wymogów? Jeśli występujecie bez zawodowego pełnomocnika, to Sąd zastosuje względem was art. 130 § 1 K.P.C., który stanowi, że jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym”. Istotne jest, żeby uzupełnić braki formalne w terminie. Jeśli uzupełnicie braki formalne w terminie podanym przez Sąd, to skutecznie wnieśliście pozew i należy tylko czekać na zawiadomienie z Sądu o pierwszym terminie rozprawy. Jeśli nie dochowamy tego terminu, to na podstawie art. 130 § 2 K.P.C. „po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu”.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy pismo (pozew) za stronę wnosi zawodowy pełnomocnik, radca prawny bądź adwokat. W takiej sytuacji sąd zwraca pozew bez wzywania do uzupełnienia braków.

Reasumując, jeśli nie wiecie jak poradzić sobie z prawidłowym sporządzeniem pozwu i jego skutecznym wniesieniem do sądu zwróćcie się do zawodowego pełnomocnika. Z radcą prawnym bezpieczniej :-)