Posts from 2017-06-14

Odszkodowania komunikacyjne, cz. II

Osoby pokrzywdzone w wypadkach komunikacyjnych, oprócz roszczeń omówionych w poprzednim artykule, to jest roszczeń obejmujących szkody rzeczowe, mogą również ubiegać się o świadczenia związane z powstaniem szkody na osobie.

W tym miejscu należy wspomnieć o dwóch możliwościach:

1.     Zazwyczaj roszczenia o naprawienie szkody kierowane są do sprawcy zdarzenia, najczęściej do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca posiada wykupioną polisę ubezpieczenia OC na dzień, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

2.     W sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie ma możliwości jego ustalenia albo sprawca zdarzenia nie posiadał obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej, to podmiotem odpowiedzialnym będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W przypadku szkód osobowych, wyróżniamy dwie sytuacje.

Pierwsza sytuacja to osoby, które doznały uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia. W tym przypadku roszczenia, jakie przysługują poszkodowanemu obejmują: odszkodowanie, zadośćuczynienie, a także w uzasadnionych przypadkach rentę.

Druga sytuacja dotyczy osób uprawnionych do roszczeń odszkodowawczych po śmierci osoby bliskiej w następstwie wypadku komunikacyjnego. Osoby, które na skutek wypadku komunikacyjnego straciły osobę bliską, mogą ubiegać się o:

·        zadośćuczynienie,

·        zwrot kosztów leczenia i pogrzebu,

·        odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej,

·        rentę.

Należy zaznaczyć, że w obydwu przypadkach, wymienione świadczenia odszkodowawcze obejmują zarówno szkody majątkowe, jak i niemajątkowe (krzywda).

Szkoda majątkowa na osobie, obejmuje koszty leczenia (wizyty lekarskie, leki), koszty przejazdu do placówki medycznej, rehabilitacji, zakupu niezbędnych urządzeń, np. protez ortopedycznych.

Szkodą niemajątkową są ujemne przeżycia związane ze zdarzeniem, takie jak np. ból i cierpienie fizyczne i psychiczne. Wysokość zadośćuczynienia zależy przede wszystkim od rodzaju urazu, stopnia nasilenia, czasu trwania i skutków takiego urazu, a także nieodwracalności następstw.

W tym miejscu warto wskazać, że rozmiar szkody niemajątkowej w odróżnieniu od szkody majątkowej, jest trudny do określenia. Nie ma aktu prawnego, wzoru czy tabeli, która pozwoliłaby na precyzyjne określenie rozmiaru krzywdy.

Przykładowo, w przypadku śmierci osoby bliskiej, osoby roszczące po zmarłym będą w różnym stopniu przeżywać swoją krzywdę. Tak więc zakład ubezpieczeń czy w późniejszym etapie sąd, w różnym stopniu ustali wysokość należnego zadośćuczynienia.

Jeśli Byliście osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym i chcecie, żebym zajął się Waszą sprawą to proszę o kontakt. Przedstawię wszelkie możliwe rozwiązania oraz zaproponuję konkretną pomoc.